image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 17, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 เพื่อดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกตรกรรมนั้น ทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนที่ได้รับมอบในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายาง เป็นพื้นที่แรกของจังหวัดเพชรบุรี

ปัจจุบัน สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 313 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์/โทรสาร 032-402314

ป้ายกำกับ
ล่าสุด