image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางสาวพอใจ คล้ายสวน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนงลักษณ์ เล็กน้อย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสังวาลย์ ทรัพย์อร่าม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสนธยา สินสมบุญ

นางสาวจิราภรณ์ สังข์พุก

พนักงานทำความสะอาด

นายธวัช รุ่งเรือง

นายณัฐพล เผือกพันธ์ด่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวขวัญใจ เพชรสวน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวเบญจกุล แสงสว่าง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวขวัญใจ วิรุฬห์ชัยพฤกษ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายสิทธิศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายณรงค์ศักดิ์ รุ่งฟ้า

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นายอดุลย์ สินธุสน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเนาวรัตน์ ช้างเผือก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววาสนา นาคขำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวศรีสุดา วงศ์สร้างทรัพย์

นิติกร

นางสาวพัชรี พันธ์รอด

นิติกรชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี ยอดหอม

นิติกร

นางสาวแพรวา แก้วเจริญ

นิติกร

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายศุภกิจ แก้วทรงเกษ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน