image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรือง ผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศโครงการระบบส่งเสริ่มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

พฤษภาคม 17, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด