image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ธันวาคม 5, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด