image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแทนที่เกษตรกร (นางสุนีย์ ร่มไทร)

พฤษภาคม 15, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด