image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผลการพิจารณาคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แทนที่เกษตรกรซึ่งสละสิทธิ (นางยศ ร้อยนาค)

สิงหาคม 15, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด