image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมงาน “เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2565” และสรุปแนวทาง โครงสร้างพื้นฐานสังคม และเศรษฐกิจใหม่ บนหลักของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

กุมภาพันธ์ 12, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมงาน “เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2565” และสรุปแนวทาง โครงสร้างพื้นฐานสังคม และเศรษฐกิจใหม่บนหลักของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ประชาชน และผู้สนใจได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมตัวอย่างความสำเร็จในการจัดการน้ำ ตามแนวทางพระราชดำริของชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนั้นภายในงานมีการจัดเสวนาเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานสังคม และเศรษฐกิจใหม่บนหลักของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จากตัวแทนภาคเอกชน และชุมชน พร้อมกับรับมอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด