image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน ‘‘20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม’’ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สิงหาคม 5, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน ‘‘20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม’’ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมองและทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุเข้าร่วมพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการเสมือนจริงแสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองตลอดระยะเวลา 20 ปี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด