image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการชำระค่าเช่าซื้อ แนวทางการพัฒนาพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จังหวัดเพชรบุรี

ธันวาคม 23, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ชี้แจงรายละเอียดการชำระค่าเช่าซื้อ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตำบลกลัดหลวง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร ให้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน รวมถึงการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการชำระค่าเช่าซื้อ พร้อมทั้งคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ให้ตกทอดสู่ลูกหลานต่อไป ณ ห้องประชุมที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ต. กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี
ป้ายกำกับ
ล่าสุด