image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ รับฟัง พูดคุย เสนอแนะช่องทางการจำหน่ายพืชผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคจังหวัดเพชรบุรี

ธันวาคม 23, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ สธนเสาวภาคย์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการและนายอลงกรณ์ ศรจำปา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(พนักงานราชการ) นำผู้ประกอบการภาคเอกชนจากบริษัทพงษ์เทพรุ่งเรืองเทรดดิ้ง ร่วมพูดคุย เสนอแนะช่องทางการจำหน่ายพืชผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ต.กลัดหลวง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่ม เติมเต็ม โอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรภายในกลุ่ม ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า ในอันที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรสามารถชำระค่าเช่าซื้อได้ตามสัญญา
ในการนี้ นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และนางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมรับฟังเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ต. กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี
ป้ายกำกับ
ล่าสุด