image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงานโครงการในการขับเคลื่อน BCG Model จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงานโครงการในการขับเคลื่อน BCG Model จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมจัดทำแผนงานที่สอดคล้องกับ BCG Value Chain ภาคเกษตร ปี 2566 – 2570 ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้คัดเลือกสินค้า ได้แก่ ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาวแป้น และกล้วยหอมทอง เป็นสินค้าในการเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ป้ายกำกับ
ล่าสุด