image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน”
วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมต้อนรับ พูดคุย และให้คำแนะนำแก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” จัดโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ วิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ป้ายกำกับ
ล่าสุด