image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ธันวาคม 23, 2564 | ภาพข่าว

    วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวขวัญใจ วิรุฬห์ชัยพฤกษ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.เพชรบุรี ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องสมุนไพร การขยายพันธุ์ การดูแลรักษาสมุนไพร รวมถึงการสาธิตและฝึกปฏิบัติ การทำสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม ณ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
   ในการนี้ได้เรียนเชิญ อาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวิทยากร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด