image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

กุมภาพันธ์ 8, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.เพชรบุรี เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (แปลงนาเกษตรกร นางขวัญหล้า เขียวงาม) เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสาธิตการไถกลบตอซัง การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย รวมถึงการบรรยายความรู้ เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ และเรื่องทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผาโดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด