image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรด้านการประมงจังหวัดเพชรบุรี

กุมภาพันธ์ 3, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรด้านการประมงจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้งานด้านประมงให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงาน ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรี หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด