image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. เพชรบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

กันยายน 23, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวสาวิตรี ยอดหอม นิติกร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพ บทบาท และทันต่อสภาพการณ์ ของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน เช่น การพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนและการท่องเที่ยว การวางแผนระบบคมนาคมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญให้คงไว้ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี ได้ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองเพชรบุรี จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน เป็นแนวทางให้บริษัทที่ปรึกษาและกรมโยธาธิการและผังเมือง นำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดต่อไปโดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะวิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด