image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565

กันยายน 23, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด รายงานสถานภาพของผังเมืองรวมในจังหวัดเพชรบุรี และร่วมรับฟังการพิจารณากำหนดระยะเวลาการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการบังคับใช้ผังเมืองรวม ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมยงค์ นพคุณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศักษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด