image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. เพชรบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 (ชั้น 2) โดยมีนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ในที่ประชุมได้รายงานเรื่องเพื่อทราบดังนี้

- แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคัดเลือกและจัดที่ดิน ให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ.2564

- ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด พ.ศ. 2566

- การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าห้วยโป่งงาม ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

- รายงานผลการดำเนินคดีแพ่ง ละเมิด ขับไล่ รื้อถอน และเรียกค่าเสียหายกับเกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

และร่วมพิจารณา - แผนงานและผลการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566)

- ขอความเห็นชอบกรณี กรมชลประทานขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ตั้งโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านดงตากิต ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

- การขออนุญาตขุดร่องน้ำ/บ่อน้ำ เกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบจากการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agi-Map) กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agi-Map ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ป้ายกำกับ
ล่าสุด