image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ออกให้บริการตามโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรกฎาคม 20, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี ออกให้บริการตามโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ราชการ ให้บริการเกี่ยวกับ การขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิ การเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอออกใบแทนหนังสือเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) การขอรังวัดสอบเขตที่ดิน การขออนุญาตขุดสระน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน การขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การให้สินเชื่อและการกู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 18 ราย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด