image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตรให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กันยายน 23, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 22-23 กันยายน 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตรให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่สับปะรด หมู่ 1 และหมู่ 10 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด