image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3)

มีนาคม 22, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวเบญจกุล แสงสว่าง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 10 ราย ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ได้เรียนเชิญ

นายสุขี มีมาก เจ้าพนักงานการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี บรรยายความรู้ในหัวข้อ มาตรฐานการผลิตพืชผักปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

นางสาวเบญจกุล แสงสว่าง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ส.ป.ก. เพชรบุรี บรรยายความรู้ในหัวข้อ บทบาทและภารกิจของศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ ส.ป.ก. สามารถรับรอง และการยื่นขอการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ผ่านระบบ E-Service ของ ส.ป.ก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด