image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ และการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2565

กุมภาพันธ์ 18, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวขวัญใจ วิรุฬห์ชัยพฤกษ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ และการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด