image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ในพื้นที่โรงเรียน (Green School)

สิงหาคม 11, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ในพื้นที่โรงเรียน (Green School) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยตามวิถีพอเพียง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีอาหารปลอดภัยเพียงพอสำหรับการบริโภค ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ลดมลพิษ และก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ และระบบนิเวศตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด