image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

สิงหาคม 15, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท เทสโก้ จำกัด (ที่ปรึกษา) เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด