image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

กรกฎาคม 21, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวขวัญใจ วิรุฬห์ชัยพฤกษ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบรายงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรี , การควบคุม จำกัด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์ , การบันทึกข้อมูลระบบ TPMAP (ด้านการเกษตร) , รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง และรายงานความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ,การปรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบและพืชหลัก) , การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567

ป้ายกำกับ
ล่าสุด