image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลของจังหวัดเพชรบุรี

กันยายน 19, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และมอบนโยบายตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล และการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด