image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่มีความประสงค์ขอเลื่อนการผ่อนผันชำระค่าเช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.

กุมภาพันธ์ 8, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวพัชรี พันธ์รอด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จังหวัดเพชรบุรี ที่มีความประสงค์ขอเลื่อนการผ่อนผันชำระค่าเช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อให้เกษตรกรสามารถชำระค่าเช่าซื้อฯ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายของ ส.ป.ก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด