image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

กุมภาพันธ์ 11, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายเทียนชัย เจริญศักดิ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด