image banner
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (แปลงว่าง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

มีนาคม 24, 2566 | ประกาศยื่นคำขอการจัดที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรกรรม / ผลการคัดเลือก / ลงทะเบียนเกษตรกรด้วยวิธีการทางอิ...

ป้ายกำกับ
ล่าสุด