image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 14, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2558เมื่อวันที่1 เมษายน 2558 
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธรุการ และงานประชุม
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร
 3. ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 4. งานยานพาหนะและสถานที่
 5. บริหารจัดการงานพัสดุ และทะเบียนสินทรัพย์
 6. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
   

กลุ่มการเงิน บัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ
 3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
 4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Govemment Fiscal Management Information System) : GFIMS
 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 1. ศึกษา ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบิหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 2. งานจัดหาที่ดิน ของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 3. การคัดเลือกเกษตรกรแลจัดที่ดิน
 4. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน
 5. ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
 6. งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System)
 7. งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 8. วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 9. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
 10. งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนรวมถึงสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 11. วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ
 12. ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรการผลิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
 13. ประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
 14. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับหมอบหมาย
   


กลุ่มกฎหมาย

 1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 2. ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 3. งานนิติกรรมสัญญา
 4. ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดองเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
 5. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
 6. งานสอบสวนสิทธิ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ
 8. ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตลอดจน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 9. งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 10. งานพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับหมอบหมาย


กลุ่มงานช่างและแผนที่

 1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูที่ดิน
 2. ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมาลกฎหมายที่ดิน
 3. สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำปรับปรุงสิทธิสิทธิและจัดทำเอกสารสิทธิ
 4. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง(Update) ควบคุมสารบบแผนที่ และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
 5. สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย
 6. .ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น
 7. สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย