image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 14, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ( ส.ป.ก.พะเยา) เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2521 ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 50 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2521 พื้นที่ดำเนินการ 31,927 ไร่ ปัจจุบัน ส.ป.ก. พะยา ได้รับพื้นที่จากรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินทั้งสิ้น 16 โครงการป่า จำนวนเนื้อที่ประมาณ 519,232 ไร่ โดยได้กันพื้นที่ส่งมอบคืนกรมป่าไม้ จำนวน 13 โครงการป่า จำนวนเนื้อที่ประมาณ 51,927 ไร่ พื้นที่คงเหลือ 487,392ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอแม่ใจ อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง อ.ภูกามยาว และอ.ภูซาง