image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 14, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์

"องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน

สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน"