image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหาร ส.ป.ก.พัทลุง
#ชื่อ-นามสกุลปี

16

15

14

13

12

นายสราวุธ แต่งสถิตย์

นายนิกร ไพริน

นายปัญญา  สุ้นกี้

นายบุญรวย  โพธากาญ

นายมนพ รุ่งสุข

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2564 - 2565 

พ.ศ. 2561- 2564

พ.ศ  2559 - 2561 

พ.ศ. 2557 – 2559

11นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์พ.ศ. 2555 – 2557
10นายสุริยน พัชรครุกานนท์พ.ศ. 2554 – 2555
9นายชัยอนันต์ วราชิตพ.ศ. 2552 – 2554
8นางสาวลัดดา เกาะกลางพ.ศ. 2551 – 2552
7นายคม โตอาจพ.ศ. 2549 – 2551
6นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล (ปทจ.ตรัง รักษาราชการแทน ปทจ.พัทลุง)พ.ศ. 2549 – 2551
5นายคม โตอาจพ.ศ. 2547 – 2549
4นายเสรี ถวิลอนุสรณ์ นิติกร7ว (รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดิน)พ.ศ. 2545 – 2547
3นายวิเชียร ไกยสวนพ.ศ. 2542 – 2545
2นายปกรณ์ จันทรศิริพ.ศ. 2538 – 2542
1นายประสงค์ ตะการีพ.ศ. 2536 – 2538