image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ "องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก” 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก. 
2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรกรรม 
3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน 
4. การสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
5. พัฒนาองค์การให้ทันสมัย