image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายสราวุธ แต่งสถิตย์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนฤมล นินทรกิจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่าย

นางสุนิสา สุขขี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประสิทธิ์ ศรีเกิด

พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุจินต์ ชูเอียด

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายวิชาญ สังข์ทอง

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นางวิไล พูลมุสิก

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวศิลาลักษณ์ นวลขาว

เจ้าพนักงานธุรการ (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางว่าง ว่าง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชำนาญการพิเศษ ผ.อ.กลุ่ม

นายคณพศ ทรงเดชาไกรวุฒิ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวรัตนา มุณีแนม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายชานนท์ นวลทอง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายสุริย สุนทรพฤกษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวกลอยใจ บุญโรจน์พงศ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายณฐพล เชียง​ทอง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (จ้างเหมาบริการ)

ว่าที่ ร.ต.ชิษณุชา นวลจันทร์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (จ้างเหมาบริการ)

นางสาววรินทร แสงเสงี่ยม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวรินรดา อนันตวงศ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวสิริพรรณ ทองแดง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวจุฑารัตน์ จันทมาศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางนารี สุวรรณชาตรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นายเสรี แก้วศรีบุญ

นิติกรชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม)

นายสมพร ขาวนาค

นิติกรชำนาญการ

นายอภิสร จันทร์ชู

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายศักดิ์ชาย อุทก

นายช่างสำรวจชำนาญงาน (ผอ.กลุ่ม)

นายกิตติศักดิ์ อนุรักษ์มาตุวงษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (จ้างเหมาบริการ)

นาย- ว่าง - - ว่าง -

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นาย- ว่าง - - ว่าง -

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน