image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 18, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช

ความเป็นมา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ป่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ๖๙ ป่า เนื้อที่ประมาณ ๑,๙๒๔,๖๕๔.๒๕ ไร่ และกรมป่าไม้ได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ โซน คือ

๑. โซนเอ ( พื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตร )

๒. โซนอี ( พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ )

๓. โซนซี ( พื้นที่ป่าอนุรักษ์ )

ในระยะเริ่มต้นกรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าโซนเอให้ ส.ป.ก. เข้าดำเนินการ จำนวน ๑๕ พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ ๑๗๙,๘๖๒ ไร่ พร้อมกับมอบพื้นที่ป่าโซนอี ให้ ส.ป.ก. อีกจำนวน ๔๘ พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ ๕๔๐,๒๐๔ ไร่ นอกจากนั้นยังได้มอบพื้นที่ป่าทดลอง จำนวน ๓ ป่า ได้แก่ ป่าไสค่าย ป่าปลายคลองโอม ป่าคลองกรุงหยัน เนื้อที่ ๓๕,๒๓๖ ไร่

 ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. ) ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายล้อม พลวัฒน์ เป็นผู้ประสานงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ ๑๑๐/๒๕๓๖ สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖ และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินท้องที่อำเภอขนอม อำเภอบางขัน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด และกิ่งอำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐ ตอนที่ ๑๓๐ รวม ๙ ฉบับ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๖ และมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ซึ่งมีผลให้มีการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ( ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ) ขึ้นตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมา

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด