image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายอารักษ์ รัตนบุรี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางประภา ศรีทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวสุกัญญา คำดวง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิราภรณ์ พิทยกิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)

นายอรุณ สมบุญ

พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลิมเกียรติ เดชขวัญศิริกุล

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายนิกร ชูสุวรรณ์

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายวินัย เทพเรือง

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นางจารึก อาการส

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

เลขที่-- (ว่าง)

ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นายสุริยา ทองแก้วจันทร์

รักษาการ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวนันทภรณ์ บุญทอง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวนงเยาว์ กังสุกุล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวอรนิดา มัชรินทร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสายัณห์ เพ็ชรแก้ว

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ)

นายสุทธิชัย วรรณสิทธิ์

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวอันธิกา สุขบรรจง

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวทักษิณา พูลสุข

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวฉวี ช่วยเล็ก

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม)

นางกมลทิพย์ สังฆานาคินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขที่ว่าง ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวขวัญตา ฮั่วเจียม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (พนักงานกองทุน)

กลุ่มกฎหมาย

เลขที่- (ว่าง)

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรสา อุตรนะ

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กลุ่มกฎหมาย

นายธรรมวิเชียร ยอดสนิท

นิติกรชำนาญการ

นางสาวธนรรวรรณ คำแหง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพันธ์ทิพย์ สวัสดิรักษา

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายอภิลักษ์ สุวรรณมณี

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

นายสรยุทธ แก้วอินทร์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เลขที่ตำแหน่ง 2115 (ว่าง)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายศุภกิตติ์ นุกูลกิจ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายเกรียงสิทธิ์ สงวนแสง

นายช่างสำรวจ (พนักงานราชการ)

นางสาวปิยะรัตน์ พูลช่วย