รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนธันวาคม 2565 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวด้วยนวัตกรรมแกนดินซีเมนต์ ให้แก่เกษตรกรและผู้นำชุมชน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2565 พร้อมถอดบทเรียนและการเรียนรู้ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวด้วยนวัตกรรมแกนดินซีเมนต์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช การลงนามส่งมอบฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
สื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่
rss