image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวด้วยนวัตกรรมแกนดินซีเมนต์ ให้แก่เกษตรกรและผู้นำชุมชน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธันวาคม 7, 2565 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวด้วยนวัตกรรมแกนดินซีเมนต์ ให้แก่เกษตรกรและผู้นำชุมชน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสุภัทรดิศ ราชธา อนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการสร้างฝายฯ (ห้วยโกละกะ) ทั้งนี้ นายสิทธิพันธ์ บานเย็น ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. และนายปราโมทย์ จิตต์สกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนรู้ด้วย 

ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง (นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ) ได้ให้การสนับสนุนวัสดุและเครื่องมือในการเรียนรู้สร้างฝายฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ จำนวน 280 ถุง รถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด