image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2565 พร้อมถอดบทเรียนและการเรียนรู้ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวด้วยนวัตกรรมแกนดินซีเมนต์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธันวาคม 7, 2565 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2565 พร้อมถอดบทเรียนและการเรียนรู้ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวด้วยนวัตกรรมแกนดินซีเมนต์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมนี้ นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ร่วมเป็นเกียรติและได้กล่าวถึงประโยชน์ของฝายชะลอน้ำฯ ของ ส.ป.ก. ที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ตำบลวังอ่าง ในการนี้ นายปราโมทย์  จิตต์สกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมการถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วย ประกอบกับได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวด้วยนวัตกรรมแกนดินซีเมนต์ เพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวของ ส.ป.ก. โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัทรดิศ ราชธา อนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้

ป้ายกำกับ
ล่าสุด