image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การดำเนินการให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2566

พฤศจิกายน 11, 2565 | ภาพข่าว

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ดำเนินการให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เกษตรกรกู้ยืม ตามคำขอกู้เงิน ส.ป.ก. เพื่อจ่ายเกษตรกรที่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลากู้ 1 ปี รายละ 20,000 บาท จำนวน 15 ราย และระยะเวลากู้ 3 ปี รายละ 30,000 บาท จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท

ป้ายกำกับ
ล่าสุด