image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การลงนามส่งมอบฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

พฤศจิกายน 21, 2565 | ภาพข่าว

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช)  โดย นายอารักษ์  รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมลงนามส่งมอบฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีนายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง ร่วมลงนามและส่งมอบฝายฯหมู่ที่ 7 จำนวน 3 แห่ง และหมู่ที่ 8 จำนวน 13 แห่ง ให้ชุมชนเพื่อดำเนินการบริหาร ดูแล และบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

       ในการนี้  ได้เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในการทำไม้ถ่านที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ โดยปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์ และตรวจเยี่ยมฝายฯ ที่แล้วเสร็จ ในท้องที่เขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ป้ายกำกับ
ล่าสุด