image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.ป.ก.กาฬสินธุ์) จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 11 กำหนดว่า เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้น สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) กำหนด

        ดังนั้นเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ อำเภอคำม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 107 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521 จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันได้ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินไปแล้วรวม? 15 อำเภอ

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด