image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

1. นายวันชัย วราหะสุนทร พ.ศ. 2521 – 2522

2. นายณรงค์ ฉัตรบุปผา พ.ศ. 2522 – 2522

3. นายอำนวย เกษตรเวทิน พ.ศ. 2522 – 2523

4. นายพิมลเมธ คำภิภาค พ.ศ. 2523 – 2527

5. นายชัยณรงค์ มณี พ.ศ. 2527 – 2530

6. นายณรงค์ บุญกล่อม พ.ศ. 2530 – 2532

7. นายธเรศ นำพา พ.ศ. 2532 – 2535

8. นายบุญโรจน์ ธรรมนวพฤทธิ์ พ.ศ. 2535 – 2537

9. นายสุพรรณ แก้วหลวง พ.ศ. 2538 – 2538

10. นายฉลอง ราชบุรณะ พ.ศ. 2538 – 2541

11. นางฐานียา ชูจิตารมย์ พ.ศ. 2541 – 2546

12. นายธนา ถนอมศักดิ์ยุทธ พ.ศ. 2546 – 2547

13. นางสาวนงค์อร ปรียานุพันธ์ พ.ศ. 2547 – 2554

14. นายประยุทธ ทินกร พ.ศ. 2554 – 2555

15. นางมยุรี มังกรานนท์ชัย พ.ศ. 2555 – 2556

16. นางทิพวรรณ ตั้งตระกูล (รษก.) พ.ศ. 2556 – 2557

17. นายเดชา เจนกลรบ พ.ศ. 2557 – 2562

18.นายสมภพ ศรีเจริญ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

 

นายสมภพ ศรีเจริญ
ป้ายกำกับ
ล่าสุด