image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. ประชุมปิดการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการคลัง และการบริหารพัสดุ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิงหาคม 24, 2565 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โดยนางสาวพัฒน์นรี อร่ามเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และคณะผู้ตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับ นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน เพื่อสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการคลัง และการบริหารพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน รับทราบด้วยวาจา และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ชี้แจงเกี่ยวกับข้อตรวจพบต่าง ๆ 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด