image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. ประชุมปิดการตรวจสอบจัดกิจกรรมจัดที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สิงหาคม 9, 2565 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โดยนางสาวพัฒน์นรี อร่ามเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และคณะผู้ตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับ นางปาริชาติ รัตนมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่       ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ เพื่อสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจกรรมจัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ รับทราบด้วยวาจา และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่          ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อตรวจพบต่าง ๆ