image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565)

ธันวาคม 27, 2565 | ผลการปฏิบัติงาน

ป้ายกำกับ