image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ธันวาคม 27, 2565 | ผลการปฏิบัติงาน

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด