image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กตน.)

มิถุนายน 23, 2565 | ผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) ได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวบรวมข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ที่ตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านการดำเนินงาน ที่หน่วยรับตรวจเบิกจ่าย  จากเงินงบประมาณและเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น         

ป้ายกำกับ
ล่าสุด