image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ด้านการคลัง การบริหารพัสดุ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มีนาคม 11, 2565 | ผลการปฏิบัติงาน

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ด้านการคลัง การบริหารพัสดุ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด